zo 5 apr 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. L.E. Bassa
Voorst | Palmpasen | Te beluisteren via de kerkomroep

Deze keer een aangepaste gezinsdienst.
Kinderen hebben thuis een pakket gekregen om een palmpaasstok te maken.
In de dienst gaan we het daar over hebben. Wil je het filmpje zien dat erbij hoort?
Klik dan op:https://www.youtube.com/watch?v=Nyq_nSaLNc8
Zet een kaars klaar, en, als je dat in huis hebt: zet ook gekleurde kaarsen klaar.
Geel, paars of rood bijvoorbeeld. Die steken we aan bij het dankgebed. 
We wensen iedereen een fijne viering! 
 
Orgelmuziek
Welkom  
Zingen Lied 288
Bemoediging en groet           
Aansteken van een kaars, thuis of waar je ook bent
Drempelgebed 
Zingen Lied 435 naar psalm 24
Gebed 
Palmpasen uit de kinderbijbel
Gesprek met Arjanne over de symboliek van de palmpaasstok.
In optocht door de kamer  
Zingen Lied 555   
Overdenking
Zingen Lied 440 vers 1, 2 en
Samen geven
Gebeden  
Slotlied Lied 556 vers 1, 3, 4 en 5  
Zegen

Collecte

De gezamenlijke diaconieën hebben dit jaar 6 maal een collecte voor het diaconale Indiaproject gepland. Daarvoor zijn de ‘zondagen werelddiaconaat’ uitgekozen en diensten waarbij kinderen in de kerk verwacht mogen worden. Omdat het voor Nederlandse kinderen heel concreet is te sparen voor kinderen in andere landen, die in armoede leven.
Gezien het sobere karakter van de Veertigdagentijd, wordt het Indiase Lichtritueel deze zondag achterwege gelaten. Wel wordt de actuele tellerstand doorgegeven.

 

Voor giften is het volgende nummer beschikbaar:
Diaconie Voorst,
rekeningnummer NL44 RABO 0366 2062 73, o.v.v. India.
De diaconie is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kunnen giften fiscaal gunstig worden afgetrokken van de belasting.
 
Wilt u meer informatie:
www.dhan.org = DHAN Foundation India
www.vriendenvandhan.nl = de Nederlandse steunstichting

 

Collectes tijdens diensten via kerkomroep.nl

Ook nu we met online kerkdiensten te maken hebben, blijven we collectebestemmingen vermelden. Om daarmee onze identiteit van christelijke gemeente vast te houden: omzien naar de naaste en weten te delen.

Zo u wilt, kunt u zelf een bedrag naar het genoemde doel overmaken of ervoor bidden. Mocht u liever een bedrag met algemene diaconale bestemming doneren, dan verwijzen wij u naar Kerk in Actie: NL89ABNA0457457457 of naar de plaatselijke diaconie. Een bijdrage voor het Algemeen Kerkenwerk is altijd welkom op het bankrekeningnummer van de plaatselijke kerkrentmeesters (zie colofon in Op Streek).
 

terug